Мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции

Уважаеми родители и ученици!

Предвид необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Сред заложените мерки в Междуинституционалния план са:

- Изготвяне и предоставяне на информация на детските градини и училищата за доставчици на социални услуги за деца, които имат ресурс и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с учениците и техните родители.

- Изготвяне на информационен материал в електронен формат — практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат случай на инцидент на насилие и в други критични ситуации и публикуване на материала на електронните страници на училищата и на регионалните управления на образованието.

- Изготвяне и предоставяне на детските градини и училищата на информация за добри практики на взаимодействие с родители, конто не сътрудничат на педагогическите специалисти, за намиране на съвместни решения в най-добрия интерес на децата.

В изпълнение на посочените мерки Ви предоставяме следното:

1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата- за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа с деца със специални нужди и др.,

2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е представена по достъпен начин, така че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции;