Прием на ученици в І клас

Уважаеми родители!

Приемът на деца в първи клас в СУ „В. Левски“ – Русе ще се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

От учебната 2018/2019 година приемът на ученици ще се осъществява централизирано, по електронен път. Правилата за електронен прием в първи клас, които определят условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование, са приети от Общинския съвет с Решение № 808 и Протокол № 32/22.03.2018 год.