Mobile menu
СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски” Русе

Проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" - УСПЕХ

Проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" - УСПЕХ

От 01 февруари 2012 година, в СОУ "В. Левски" - Русе стартира ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” - „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ” - УСПЕХ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката, а координатор по проекта за региона е Регионален инспекторат по образованието - Русе.

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

През учебната 2012/2013 г. в СОУ "В. Левски" по проекта бяха обхванати 656 ученици, обособени в 51 групи от различни направления.

Очакваните резултати от извънкласните и извънучилищни форми са:

- Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
- Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
- Да се осмисли свободното им време, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
- Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

През учебната 2015/16 год. проектът приключи.
 

 

http://www.soulevski-ruse.org/novini/item/305-prikliuthiha-deinostite-po-proekt-uspeh.html