Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел

Съвет на Настоятелите на сдружение с нестопанска цел -Училищно настоятелство при СОУ “Васил Левски” гр. Русе на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 26 март 2014г. в 18,00ч. в АУЛА на СОУ “Васил Левски” – гр. Русе, ул. „ Гео Милев № 1

При следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Отчет за дейността на Сдружението за 2013г.
  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2013 г.
  4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2014г.
  5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2014г.
  6. Приемане на оставката на двама члена от УС и попълване състава с нови
  7. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл.27от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 19,00ч. на същото място и при същият дневен ред.

Посочените в дневния ред документи са обявени на първия етаж в сградата на СОУ „ Васил Левски” – Русе.