Общо събрание на 17 март 2011 г.

Съвет на Настоятелите на сдружение с нестопанска цел -Училищно настоятелство при СОУ “Васил Левски” гр. Русе на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 17 март 2011г. в 18,00 ч., в Заседателната зала в СОУ “Васил Левски” – гр. Русе, ул. „ Гео Милев № 1

При следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Сдружението за 2010 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2010 г.
3. Приемане програма за дейността на Сдружението за 2011 г.
4. Приемане на бюджет на Сдружението за 2011 г.
5. Освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
6. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
7. Организационни въпроси.

При липса на кворум на основание чл.27от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 19,00ч. на същото място и при същият дневен ред.

Посочените в дневния ред документи са публикувани на страницата на Настоятелството в интернет страницата на Училището и обявени на първия етаж в сградата на СОУ „ Васил Левски” – Русе.

Председател на УС: Николай Борисов